Kanjerschool

 

Erkende Kanjerschool CBS De Wegwijzer

Wij zijn een gecertificeerde Kanjerschool. De lessenserie Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Het team van De Wegwijzer is middels trainingen opgeleid om de lessen te geven. De Kanjertraining staat voor vertrouwen, rust, veiligheid en wederzijds respect. Daarnaast werken we bij ons op school aan de Gouden Weken.

Kanjer mindmap

Kanjertraining

Om er voor te zorgen dat uw kind zich veilig en prettig op school voelt, maken wij gebruik van de Kanjertraining. De Kanjertraining is een programma om sociale vaardigheden en antipest gedrag te ontwikkelen. Hiermee wordt gewerkt in de groepen 1 t/m 8. Alle leerkrachten zijn geschoold en hebben aan de eisen van het kanjerinstituut voldaan om deze lessen te mogen geven. Het hele team gaat regelmatig op herhalingscursus. De kanjerlessen worden in alle groepen gegeven en zij zijn aangepast aan het niveau van de leerlingen.

 

De uitgangspunten van de Kanjertraining zijn:

Als je de ander vertrouwt en anderen vertrouwen jou, als je steeds probeert anderen echt te helpen, ben je een Kanjer. In de training wordt de Kanjer afgebeeld als een tijger, die een wit petje draagt.

 

In de lessen staan de volgende schoolafspraken centraal:

kanjerschool CBS De Wegwijzer

In rollenspellen worden situaties uitgespeeld, waarbij de kinderen zich bewust worden van het gedrag van de "aapjes", "pestvogels", "konijntjes" en "tijgers". Een belangrijk element zijn de vertrouwensoefeningen, waarbij kinderen leren op elkaar en zichzelf te vertrouwen. Meer informatie kunt u vinden op: www.kanjertraining.nl. Natuurlijk kunt u uw vragen ook op school stellen. 

 

De Gouden Weken

Na de zomer v akantie h ee ft een groep de eer stweken ti jd nod iozich te vor men. Da arom is hein het be gin van h et school jaar ju ist bela ngr ijom aan het groepsp roces aandacht te sche n kenWanne eer gedurende heschoolja ar eeverandering ivan leer krac hof een nie uwe leerling in de g r oep of er gaat een leerl ing weg, dan verand ert de groepsvor ming weerDaa rnaast is el kg roep anders. In el ke groep heer st een and erg roepsd ynam iek.

Om op een goede manier aandacht te besteden aan de groepsvorming gebruiken we hiervoor het boek “De gouden weken”. T ijdens groeps vorminzi jn everschillende  fas evan groeps vo rming die worden doo rlopen. Hier oefenen we als school inv lo ed op uit, zodat de no rmen niet door de groepsleid erwo rden bepaa ld, maar door de klas en de lee rkracht samenDe vo lgende fas eworden onderscheidet ijdens gr oe psvorming:

  • Forming
  • St orming
  • Norm ing
  • Per fo rming

 

De volgende ingrediënten van de Gouden Weken worden door de leerkrachten in de groep ingezet:

  • Zelf gef ormuleerde pos itieve gro epsregels
  • Ene rgizers
  • Coöp eratievwerk vormen
  • Voo rbeelgedr aleraar
  • Belo nen gewenst ged rag

 

We helpen elkaar

 

Omgangsprotocol CBS De Wegwijzer

 

Contact

Jakob de Graafstraat 1a
9293 LS Kollumerpomp
0511-408530
directie@cbsdewegwijzer.eu

http://www.cbsdewegwijzer.eu

Erkende Kanjerschool CBS De Wegwijzer

Inloggen