Missie en visie

Missie CBS De Wegwijzer

CBS De Wegwijzer is een christelijke basisschool, die voor alle kinderen, ouders en leerkrachten een veilige, warme en sfeervolle omgeving biedt. Ieder kind is uniek en moet zoveel mogelijk kansen krijgen zijn eigen kwaliteiten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Op school willen we samen leren, werken, spelen en groeien. De leerkrachten begeleiden de kinderen met aandacht en zorg zodat ze in toenemende mate zelfstandig worden en klaar zijn voor de toekomst!

Visie op identiteit

CBS De Wegwijzer is een kleine school met een christelijke identiteit waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig en geaccepteerd voelen. Wij geven ons onderwijs vorm vanuit een christelijke levensvisie. Wij vinden het belangrijk kinderen te leren respect te hebben voor elkaar en zorgvuldig om te gaan met de wereld om ons heen.

Visie op onderwijs

Op CBS De Wegwijzer vinden wij het belangrijk dat leerlingen groeien tot zelfstandige mensen, die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen. We willen adaptief onderwijs geven, en werken dus aan relatie, autonomie en competentie met en bij kinderen. We vinden het belangrijk dat we een uitdagende leeromgeving creëren waarin kinderen actief, betrokken, met plezier en met succes kunnen leren. Dat is een klimaat dat kinderen uitnodigt tot verkennen en ondernemen, tot presteren naar beste kunnen, waarbij ze kunnen rekenen op ondersteuning van de leerkracht wanneer ze dat nodig hebben.

Praktische uitwerking van het onderwijs

Een werkwijze om adaptief onderwijs in de praktijk vorm te geven is door leerlingen zelfstandig te laten werken aan geplande en zelf te plannen taken. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht regelmatig tijd om extra (geplande) zorg en instructie te geven aan kinderen die dat nodig hebben. We sluiten daardoor zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Door zelfstandig werken dragen we bij dat onze leerlingen groeien naar zelfstandigheid, wat meer is dan zelfredzaamheid. Zelfstandige kinderen hebben verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en een ander. Zij zijn goede rentmeesters voor hun omgeving en staan voor een ander klaar om hulp te bieden. Ze kunnen terugkijken op hun werkwijze en leren hoe ze het de volgende keer anders of beter kunnen doen. Zo worden de leerlingen mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Op CBS De Wegwijzer wordt er gewerkt in combinatiegroepen waardoor er een omvangrijk en versnipperd instructieaanbod is, waarbij de didactische kwaliteit van de lessen onder druk staat. Daarom hebben wij er voor gekozen om de instructies van de vakken spelling, begrijpend lezen en rekenen in de combinatiegroepen zoveel mogelijk te verbinden. Waarbij gebruik wordt gemaakt van het interactief gedifferentieerd directe instructie model met coöperatieve werkvormen. 


 

Onze slogan en Wegwijzers:

“Samen leren in een warme sfeer,
klaar voor de toekomst!”

wegwijzer logo klein

Onze Wegwijzers:

 • Vanuit onze christelijke identiteit weten we dat ieder mens een uniek schepsel van God is met zijn/haar eigen kwaliteiten.
 • Als school vieren we regelmatig dat we een christelijke school zijn dit doen we door met elkaar aandacht te besteden aan de christelijke feesten in groep- en schoolverband;
 • De sfeer in en rond de school moet veilig en vertrouwd zijn;
 • In die veilige omgeving vinden we het belangrijk dat kinderen veel leren;
 • Leren doe je van en met elkaar;
 • We sluiten zo goed mogelijk aan bij het niveau en de onderwijsbehoeften van de kinderen;
 • De combinatiegroepen bestaan uit kleine groepen, waardoor er veel aandacht is voor het individuele kind, onderwijs op maat;
 • Binnen de combinatiegroepen worden zoveel mogelijk instructies verbonden;
 • Het zelfstandig werken en het omgaan met verschillen staan hoog in het vaandel;
 • Naast extra hulp aan de zorgkinderen moet er ook extra uitdaging zijn voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen;
 • Het welbevinden van de kinderen staat centraal, zodat kinderen met plezier naar school gaan;
 • We bieden een geordende en uitdagende leeromgeving aan en daarnaast maken we gebruik van afwisselende coöperatieve werkvormen.
 • Een fleurige en kleurrijke school met veel ruimte in en rond het gebouw.
 • Leerlingen mede-eigenaar maken van hun eigen leerproces d.m.v. het gebruik van dagtaken;
 • Een goede samenwerking tussen kinderen, ouders en team, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen!

Contact

Jakob de Graafstraat 1a
9293 LS Kollumerpomp
0511-408530
directie@cbsdewegwijzer.eu

http://www.cbsdewegwijzer.eu

Erkende Kanjerschool CBS De Wegwijzer

Inloggen